24 TIMERS VAKTTELEFON: 71 67 19 99

Gravferdsloven -
gravferd og kremasjon  

Hvem skal besørge gravferden?

Gravferdsloven §9 definerer hvem som kan sørge for gravferden:


§ 9. Hvem som sørger for gravferden. Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. 


Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.


Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Ved kremasjon

Gravferdsloven §10. Kremasjon:


Den som har fylt 15 år, kan i skriftlig erklæring treffe bestemmelse om kremasjon. Erklæringen skal være underskrevet og datert. 

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, kan kremasjon skje med mindre det er kjent at kremasjon var i strid med avdødes religiøse overbevisning eller ønsker for gravferden. Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 8 dager etter dødsfallet.


Begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for avdødes gravferd.


§ 12. Frist for gravlegging.

Dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter dødsfallet.

Dødsattest

Kirkekontor/menighetskontor kan skrive ut en dødsattest. Denne kan brukes til f.eks forsikringsselskap hvis de pårørende må avbryte ferie eller ha hjemreise i forbindelse med dødsfallet.

Arv og skifte

Eidsvaag Berg-Mølgaard Begravelsesbyrå melder dødsfallet til Tingretten. De pårørende må selv sende inn et skjema vedr arv og skifte til tingrett/lensmann innen 60 dager. Dette må gjøres fordi det offentlige krever skifte i boet i en eller annen form. Etter innlevering av det aktuelle skjemaet mottas skifte – eller uskifte attest. Et slikt skjema fås på vårt kontor.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvd og gis fra NAV ved behov til dekning av faktiske utgifter til gravferden. Vi er behjelpelige med å fylle ut en slik søknad.