24 TIMERS VAKTTELEFON: 71 67 19 99

 Gravferd - en verdig avskjed

Praktisk om gravferden

Når noen av våre nærmeste dør oppleves det for de fleste av oss som vondt og vanskelig. Mange følelser og tanker strømmer gjennom oss: sorg, smerte og savn men også takknemlighet og gode minner. 


Samtidig med at vi opplever alle disse følelsene og tankene er det mye praktisk arbeid som må gjøres. De pårørende må ta stilling til mange spørsmål og ta en del valg i forbindelse med en gravferd. Hvis avdøde selv hadde egne ønsker blir disse som oftest tatt hensyn til, hvis ikke avdøde hadde egne ønsker er det de pårørende som må ta disse valgene.

Før seremonien

Det første en må avgjøre er hvilken type seremoni en ønsker. Det er ofte avgjørende hvilket trossamfunn/kirkesamfunn avdøde selv var medlem i. For eksempel statskirkelig, humanetisk eller annen type gravferd. Pårørende må også ta stilling til om det skal være begravelse eller kremasjon.

Mange ønsker også en dødsannonse i en eller flere aviser, og der framkommer det ofte om seremonien er åpen for alle eller om det skal være en lukket seremoni kun for de nærmeste. En må også ta stilling til symbolbruk i annonsen, om det skal være et lite minnevers og om det skal være en minnegave til et formål som føles naturlig.

Deretter er det et valg om sanghefter og hvilket motiv som skal brukes. Det er selvfølgelig mulig å bruke et eget bilde hvis en ønsker det eller så har vi flere motiver å velge i mellom.

Seremonien inneholder som oftest musikkspill, solosang, fellessang, minnetale, skriftlesning og andakt.

En begravelse avsluttes ute ved graven der jordpåkastelsen foretas.

Ved en kremasjon foregår hele seremonien inne. Kort tid etter seremonien foretas selve kremasjonshandlingen og asken blir deretter lagt i en forseglet urne og er da klar for nedsettelse.

Etter sermonien

Noen synes det er fint å sette inn en takkeannonse i avisen eller sende ut takke kort etter seremonien. Vårt byrå er behjelpelig med begge deler, og har flere alternativer å velge mellom.


Vi er også behjelpelige med å sette inn en nekrolog i avisen etter seremonien hvis familien ønsker det. 


Mange ønsker å ha en gravstein på gravstedet, og hovedregelen fra Kristiansund Kirkelig Fellesråd er at det skal gå 6 mnd etter en begravelse før et nytt gravminne kan settes opp. Ved en bisettelse kan dette gjøres så snart de pårørende ønsker det og værforholdene tillater det. Vi har et godt samarbeid med Eide Stein som både leverer nye gravminner og som kan ordne med inskripsjon på eksisterende steiner. 


En urne kan settes ned etter avtale med kirkevergen innen 6 mnd etter dødsfallet og når værforholdene tillater det.


Fredningstiden for kister og urner er som hovedregel 25 år. Graven kan etter fredningstidens utløp festes på nytt mot en avgift til kommunen.

Askespredning

I 1996 ble det åpnet for askespredning i Gravferdsloven og etter endringer i Gravferdsloven i 2001, ble det også åpnet for at søknader kunne innvilges i forkant av dødsfall.


Gravferdsloven § 20, 2.ledd:

"Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlate ønsker det. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen".


Skriftlig søknad om askespredning sendes til fylkesmannen der askes skal spres. Det kan være lurt å ringe påforhånd og spørre etter saksbehandler. Angi stedet for askespredning og legg ved bevitnelse fra pårørende eller egenerklæring fra avdøde.

Planlegge sin egen gravferd

Noen mennesker ønsker å planlegge sin egen gravferd. Noen fordi det ikke finnes noen nære slektninger eller pårørende som kan gjøre dette, andre fordi de vil spare de nærmeste for alle de beslutningene en gravferd medfører, og noen vil bestemme selv. Vi i Eidsvaag Berg-Mølgaard har egne skjemaer for dette og vi har erfaring med å ta imot personer som ønsker å snakke om avslutningen på livet og hvordan de ønsker dette skal være.

Skifte og advokat hjelp

Innen 60 dager etter dødsfallet må de etterlate kontakte tingretten for å få utstedt en skifte- eller uskifte attest. Vårt byrå har skjema for dette.


For mange er et dødsfall en ny situasjon og også den økonomiske situasjonen en befinner seg i. Samtidig må de økonomiske aspekter håndteres fortløpende, og arvingenes interesser ivaretas på en korrekt måte.


Vårt byrå har derfor inngått et nært samarbeid med advokatkontoret Øverbø Gjørtz som er det største advokatfirmaet på Nordvestlandet.De har stor erfaring fra arve-og skifterett og vi føler at våre kunder blir godt ivaretatt av erfarne advokater med mange spesialfelt.